ปฏิทินเหตุการณ์ ของวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 มีจำนวน 2 เหตุการณ
เหตุการณ์ที่ 1
ชื่อเหตุการณ์ :   
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียดเหตุการณ์ :   

ความเป็นมาของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล                  

สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณขยะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น คือการไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง หากได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีและเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทองหลาง จึงได้จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

                   ๑. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

                   ๒.ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม

                   ๓. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ

                   ๔. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                   ๕. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะของโรงเรียน

สถานที่ดำเนินการ  ณ  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์  หมู่ที่ ๔  ตำบลท่าทองหลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

                   ๑. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

                   ๓. โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

 

เริ่มตั่งแต่วันที่ :   
1 กรกฏาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ผู้เขียน:   
งานวิเคราะห์ฯ สำนักงานปลัด
   
เหตุการณ์ที่ 2
ชื่อเหตุการณ์ :   
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียดเหตุการณ์ :   

ความเป็นมาของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล                  

สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณขยะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น คือการไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง หากได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีและเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทองหลาง จึงได้จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

                   ๑. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

                   ๒.ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม

                   ๓. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ

                   ๔. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                   ๕. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะของโรงเรียน

สถานที่ดำเนินการ  ณ  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์  หมู่ที่ ๔  ตำบลท่าทองหลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

                   ๑. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

                   ๓. โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

เริ่มตั่งแต่วันที่ :   
1 กรกฏาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ผู้เขียน:   
งานวิเคราะห์ฯ สำนักงานปลัด