ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย
อบต.ท่าทองหลาง

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าทองหลาง

นโยบายการบริหารงาน อบต.ท่าทองหลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลท่าทองหลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.ท่าทองหลาง
โครงสร้างอบต.ท่าทองหลาง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าทองหลาง
สมาชิกสภา อบต.ท่าทองหลาง
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

กิจการสภาอบต.ท่าทองหลาง

แถลงการณ์นายกต่อสภาอบต.
ประกาศกำหนดสมัยประชุม/เรียก
      ประชุมสภาอบต.ท่าทองหลาง

รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานประชุมสภาอบต.

ผลการปฎิบัติงาน อบต.ท่าทองหลาง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานรายรับ-รายจ่าย
บริการประชาชน อบต.ท่าทองหลาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
หนังสือสถ.ฉะเชิงเทรา
8คืนความสุขให้คนในชาติ
อีเมล์อบต.
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ศูนย์ข่าวสารอบต.ท่าทองหลาง กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
     
 
 

ความเป็นมาของศูนย์ อปพร. ท่าทองหลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยอาสาสมัครจำนวน 73 คน อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 จึงจัดแบ่งโครงสร้างฝ่ายต่างๆ ในศูนย์ อปพร.อบต.ท่าทองหลาง ดังนี้
          1.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ สนับสนุนและจัดเตรียมกำลังสมาชิก อปพร.ในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ หรืออุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ การจัดเตรียมความพร้อมในการบรรเทาภัย การดำเนินการกู้ภัยบรรเทาภัยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ สนับสนุนและจัดเตรียมกำลังสมาชิก อปพร.ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย
          3.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีหน้าที่ สนับสนุนและจัดเตรียมกำลังสมาชิก อปพร.ในการช่วยเหลือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการปฐมและรักษาพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ทะเบียนสมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง 
อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 ว่าที่ร้อยตรีสมยศ 

อินทร์สุวรรณ์

26

นางสุทิน 

แป้นทอง 51 นายสุเทพ   

อินทสุวรรณ

2

นายสุวิทย์ 

อดิษศรี

27

นายวีรพัฒน์ 

เขียวขจี 52

นายสายัณห์

ร่วมทอง
3 นางสาวบุญยิ่ง  เกษมสวัสดิ์ 28

นายไพโรจน์ 

วิหกเหิน 53

นายวินัย

ดีภูงา
4

นายเผชิญ 

ตันเจริญ 29

นายชุมพล 

สัมฤทธิ์ 54

นายถวิล

สายนต์
5

-

-

-

นายกิตติศักดิ์ 

วิมลภักตร์ 55

นายเชาว์

อินทสุวรรณ
6

นางสาวนพวรรณ 

ฉัตรไชยพรกุล 31

นางสำอางค์ 

พลอยประสิทธิ์ 56

นายประพันธ์

พุทธนิยม
7

นางสาววันวิสา 

วิเศษสิงห์ 32

นายมนูญ 

บุญธรรม 57

นายภิญโญ

ลิ้มเจริญ
8 นางรัชนี เพ็ชรจรูญ 33

นางทับทิม 

วิหกเหิร 58 นางอำนวย ศรีสว่าง
9

นางประภารัตน์

 พวงสวัสดิ์ 34

นางสาวสมศรี 

ธรรมสุวรรณ 59

นายประสิทธิ์

พลอยประสิทธิ์
10

นายสมเดช 

สินเจริญ 35

นายเผอิญ 

โสรัจวงษ์ 60

นายศักดิ์

ธรรมเสน
11

นางกมลทรัพย์ 

ใจพุก 36

นางสาวมาลี 

ทองไพจิตร 61

นางเพ็ชรรุ้ง

อดิษะ
12

นายชลอ 

ใจพุก 37

นางน้ำอ้อย 

เขียวขจี 62

นายประจักษ์

ศรีสุข
13

นายศักดา 

จรรยาสวัสดิ์ 38

นางประชุม 

พลอยประสิทธิ์ 63

นายปรีดา

แพน้อย
14

นางสาวสุภาณี 

สินเจริญ 39

นางสาวสาคร 

ลิ้มเจริญ 64

นายถาวร

ชูเจริญ
15

นางสาวนาฎลัดดา 

อนุเมธางกูร 40

นางประเทือง 

จรรยาสวัสดิ์ 65

นายสุนทร

ใหม่โสภา
16

นายเสวก 

ฐิติรัฐอมรกิจ 41

นายสมนึก 

จรพิภพ 66

นางสาวลิ้นจี่

สุนทร
17

นายสำเริง 

กิมฮวด 42

นางวันดี 

กิมฮวด 67

นายอภิสิทธิ์

พัดเย็นชื่น  
18

นายชัยพฤกษ์ 

ดุลภาคไพศาล 43

นายไพศาล 

ด่านจับกุม 68 นายสุรินทร์ ศรีพิพัฒน์
19

นางลาวัลย์ 

กิจเจริญไชย 44

นายณรงค์ 

แพน้อย 69 นางมณีรัตน์ พุทธนิยม
20

นายชัยทัศน์ 

ดุลภาคไพศาล 45

นายสำเร็จ 

ศรีสมวงค์ 70

นางมาลี

ตันฮะเส็ง
21

นายอดิศักดิ์ 

ดุลภาคไพศาล 46

นายสมทรง 

มารวย 71

นางผ่องพรรณ

วิสุทธินันท์
22 นายชัยสิทธิ์ ดุลภาคไพศาล 47

นายสงบ 

คำสาคู 72

นายวินัย

ตันฮะเส็ง
23 นายชัยเกียรติ ดุลภาคไพศาล 48 นายชวน ศิริคง
24

นายสุเนตร 

ทรัพย์สกุลผล 49 นายสุนทร สุมาลัย
25

-

-

50

นายมนตรี อินทสุวรรณ